Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ

I. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm:

-        Tiền thân Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ là Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng được thành lập vào giữa thập niên 80 trực thuộc Ủy Ban Khoa học, kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (cũ); năm 1994 đổi tên thành Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Môi trường Cần Thơ theo Quyết định số 660/QĐ.UBT.94 ngày 01 tháng 04 năm 1994 của UBND tỉnh Cần Thơ; năm 2001 đổi tên thành Trung tâm Thông tin Khoa học – Công nghệ Cần Thơ theo Quyết định số 1445/QĐ-CT.UB ngày 01 tháng 06 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; năm 2002 đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Tư liệu Cần Thơ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cần Thơ theo Quyết định số 2063/QĐ-CT.UB ngày 21/06/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; từ năm 2004 khi thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (Theo Quyết định số 53/2004/QĐ-UBND, 2089/QĐ-UBND);

-        Từ ngày 27/9/2013 đến nay đổi tên thành Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

II. Chức năng - nhiệm vụ:

1.   Chức năng: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2.   Nhiệm vụ:

-        Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

+  Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN (tin lực KH&CN) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Số hóa các nguồn tin quan trọng của địa phương; Tham gia liên hiệp thư viện Việt Nam về các nguồn thông tin KH&CN; Xây dựng và phát triển thư viện và thư viện điện tử về thông tin khoa học và công nghệ của địa phương;

+  Tổ chức và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền KH&CN đưa tri thức khoa học đến với mọi người thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng,

+  Tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ; Xây dựng các phim video về thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương; Xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN định kỳ như: Tổng luận, chuyên đề, bản tin chọn lọc, tạp chí và bản tin KH&CN địa phương, bản tin nhanh, bản tin phục vụ nông nghiệp - nông thôn, tổng quan hàng năm các thành tựu KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+  Tổ chức và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý; Tổ chức và thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN; Tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê KH&CN theo yêu cầu của UBND thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ; Xuất bản ấn phẩm định kỳ về thống kê KH&CN của địa phương;

+  Lưu giữ, phổ biến và sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương; Thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành và các nhiệm vụ đang tiến hành trong phạm vi địa phương thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan và xuất bản ấn phẩm định kỳ hàng năm “Kết quả các nhiệm vụ KH&CN” và “Danh mục các đề tài, dự án đang tiến hành”;

+  Xây dựng và phát triển các mạng thông tin KH&CN của địa phương và của vùng có kết nối với Mạng thông tin KH&CN Việt Nam (VISTA), mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế;

+  Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển (R&D) của địa phương, vùng có kết nối với cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển của Việt Nam do Cục Thông tin KH&CN quản lý;

+  Đẩy mạnh kết nối, phát triển và khai thác Mạng nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN), hạ tầng tiên tiến của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo;

+  Tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển lãm, chợ công nghệ thiết bị, sàn giao dịch công nghệ và các hoạt động khác nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương;

+  Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ hoạch định đường lối, chính sách quản lý khoa học và công nghệ các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước; Phát triển dịch vụ phân tích thông tin có giá trị gia tăng cao đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường;

+  Hướng dẫn, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

+  Tổ chức và thực hiện hợp tác vùng và quốc tế về thông tin KH&CN;

+  Và các nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng do Giám đốc Sở giao.

-        Nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước: Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực thông tin, thư viện, công nghệ thông tin, thống kê KH&CN… thông qua các đề tài dự án KH&CN được giao trực tiếp hoặc tuyển chọn, xét chọn;

-        Nhiệm vụ khác: Tổ chức và thực hiện các dịch vụ, tư vấn về KH&CN như: Thông tin KH&CN, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, phân phối sản phẩm KH&CN nhằm phát triển thị trường KH&CN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đào tạo - tập huấn và các dịch vụ KH&CN khác theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban Giám đốc Trung tâm

-        Vũ Minh Hải - Giám đốc

-        Sinh năm: 1978

-        Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ và Quản lý Môi trường

-        Mobile: 0917 651234

-        Nhiệm vụ: Lãnh đạo chung và chịu trách nhiệm trước BGĐ Sở trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách Phòng Thống kê KH&CN, Phòng Truyền thông KH&CN và Phòng Dịch vụ KH&CN.

-        Nguyễn Hoàng Oanh - Phó Giám đốc

-        Sinh năm: 1967

-        Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

-        Mobile: 0909 227879

-        Nhiệm vụ: Giúp việc cho Giám đốc giải quyết các công việc trong lĩnh vực chuyên môn về thông tin KHCN, hành chính tổ chức của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách Phòng Thông tin KH&CN và Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Các phòng chức năng:

2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

-        Chức năng, nhiệm vụ: Đảm nhiệm các công tác hành chính nhân sự, kế hoạch, báo cáo tổng hợp, kế toán, tài chính, văn thư, thủ quỹ, tài vụ, đảm bảo an ninh trật tự,…;

-        Nhân sự:

1.      Hồ Tuyết Lan – Trưởng phòng

-       Sinh năm: 1961

-       Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kinh tế

-       Mobile: 0909 338267

2.      Nguyễn Thị Định

-       Sinh năm: 1983

-       Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ngành Kế toán

-       Mobile: 0906 910866

3.      Trần Thị Thắm

-       Sinh năm: 1987

-       Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ngành Kinh tế học

-       Mobile: 0917 826407

4.      Nguyễn Công Luận - Bảo vệ

-       Sinh năm: 1963

-       Mobile: 0916 269720

5.      Nguyễn Thanh Sự - Bảo vệ

-       Sinh năm: 1975

-       Mobile: 01287821595

6.      Võ Thị Hồng Loan - Phục vụ vệ sinh

-       Sinh năm: 1963

-       Mobile: 0942 746737 

3. Phòng Thông tin Khoa học và Công nghệ

-        Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tổ chức và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền KH&CN đưa tri thức khoa học đến với mọi người; Xuất bản các xuất bản phẩm thông tin KH&CN định kỳ như: Tổng luận, chuyên đề, bản tin chọn lọc, tạp chí và bản tin KH&CN địa phương, bản tin nhanh, bản tin phục vụ dịch vụ công – thương nghiệp, nông nghiệp – nông thôn; Phối hợp thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương; Xây dựng và phát triển hệ thống thông tín nghiên cứu và phát triển (R&D) của địa phương, vùng,…; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực thông tin tại địa phương; Hướng dẫn và phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ thông tin cho các đối tượng dùng tin;

+ Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN (tin lực KH&CN) theo kế hoạch thường xuyên hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Số hóa các nguồn tin quan trọng của địa phương; Xây dựng và phát triển thư viện và thư viện điện tử về thông tin khoa học và công nghệ của địa phương; Hướng dẫn và phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ thư viện cho các đối tượng. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin miễn phí phục vụ lãnh đạo, quản lý và các đối tượng khác; Phát triển dịch vụ phân tích thông tin có giá trị gia tăng cao đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường;

-        Nhân sự:

1.      Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng

-          Sinh năm: 1970

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng - ngành Tin học

-          Mobile: 0982 502677

2.      Lê Nguyễn Trung Khanh – Phó trưởng phòng

-          Sinh năm: 1987

-          Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường

-          Mobile: 0916 456477

3.      Nguyễn Thúy Hằng

-          Sinh năm: 1985

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

-          Mobile: 0919 366391

4.      Trần Hoàng Khánh

-          Sinh năm: 1987

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin - Thư viện

-          Mobile: 0939 584599

4. Phòng Thống kê Khoa học và Công nghệ

-        Chức năng, nhiệm vụ: : Tổ chức và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý; Tổ chức và thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN; Tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê KH&CN theo yêu cầu của UBND và Sở Khoa học và Công nghệ; Xuất bản ấn phẩm định kỳ về thống kê KH&CN của địa phương; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực thống kê KH&CN tại địa phương; Hướng dẫn và phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ thống kê KH&CN cho các đối tượng;

-        Nhân sự:

1.      Tôn Bình Minh – Phó Trưởng phòng

-          Sinh năm: 1982

-          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

-          Mobile: 01245 003969

2.      Đặng Ngọc Thiên Trang

-          Sinh năm: 1989

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán ứng dụng

-         Mobile: 0946 176876

5. Phòng Truyền thông Khoa học và Công nghệ

-        Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển lãm, chợ công nghệ thiết bị, sàn giao dịch công nghệ góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương; Xây dựng và phát triển các mạng thông tin KH&CN của địa phương và của vùng có kết nối với Mạng thông tin KH&CN Việt Nam (VISTA), mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế; Đẩy mạnh kết nối, phát triển và khai thác Mạng nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN), hạ tầng tiên tiến của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo; Tổ chức và thực hiện hợp tác vùng và quốc tế về thông tin KH&CN; Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin, thư viện, tin học, thống kê KH&CN và các sự kiện KH&CN khác của địa phương và của vùng;

-        Nhân sự:

1.      Nguyễn Thanh Điền – Trưởng phòng

-          Sinh năm: 1979

-          Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học

-          Mobile: 01222 117784

2.      Ngô Thị Hiểu

-          Sinh năm: 1987

-          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

-          Mobile: 0986 847512

3.      Đồng Thị Phương Hồng

-          Sinh năm: 1972

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn

-          Mobile: 01215 812786

4.      Huỳnh Thị Thúy Hạnh

-          Sinh năm: 1988

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Sinh học

-          Mobile: 0979 003515

5.      Nguyễn Thị Bích Trà

-          Sinh năm: 1983

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học

-          Mobile: 0904 694009

6.      Trần Đông Khiêm

-          Sinh năm: 1987

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn

-          Mobile: 0907 907734

6. Phòng Dịch vụ Khoa học công nghệ

-        Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức và thực hiện các dịch vụ, tư vấn về KH&CN như: Thông tin KH&CN, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, phân phối sản phẩm KH&CN nhằm phát triển thị trường KH&CN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đào tạo - tập huấn và các dịch vụ KH&CN khác theo quy định của pháp luật.

-        Nhân sự:

1.      Lê Thị Ngọc Hương – Trưởng phòng

-          Sinh năm: 1987

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

-          Mobile: 0976 675287

2.      Trần Thị Ngọc Các

-          Sinh năm: 1987

-          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tư pháp

-          Mobile: 0907 042335

3.      Phạm Chà My

-          Sinh năm: 1989

-          Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường

-          Mobile: 0939 478814

4.      Nguyễn Thị Cẩm Tú

-          Sinh năm: 1989

-          Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học

-          Mobile: 0976 726732

IV. Các dịch vụ của Trung tâm:

-                Tư vấn đăng ký về Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích,…);

-        Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực: Môi trường, an toàn bức xạ, công nghệ thông tin, …;

-        Công nghệ thông tin và truyền thông (thiết kế website, hệ thống mạng,…);

-        Tra cứu, cung cấp thông tin và chuyển giao cơ sở dữ liệu toàn văn khoa học và công nghệ;

-        Tiết kiệm năng lượng (kiểm toán năng lượng; thiết lập hệ thống quản lý năng lượng,…);

-        Phân phối sản phẩm khoa học và công nghệ nhằm phát triển thị trường KH&CN;

-        Và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo yêu cầu.


Lượt truy cập:© Copyright 2020 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ
Giấy phép số: 05/ GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Minh Hải - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Ghi rõ nguồn www.trithuckhoahoc.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này
Tin mới
Giun đất tạo ra hơn 140 triệu tấn lương thực mỗi năm
Theo ước tính đầu tiên về đóng góp của giun đất vào năng suất cây trồng, loài động vật không xương sống này tạo ra hơn 140 triệu tấn lương...
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Cốt lõi nằm ở thay đổi quy trình nội tại
Theo thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi quy trình xử lý...
RoboFab nhà máy sản xuất robot hình người đầu tiên trên thế giới
Công ty Agility Robotics đang tiến hành xây dựng một cơ sở rộng 70.000 m2 ở Salem, bang Oregon có tên gọi RoboFab, với khả năng sản xuất hơn 10.000...
Nghiên cứu làm bền màu betalains trích từ vỏ thanh long bằng lớp phủ ma trận cellulose-pectin
Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Thành phố, do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì thực hiện, TS. Trần...
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất chống hóa nâu và chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình nhân giống in vitro cây lan Dendrobium pensoda
Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao chủ trì thực hiện, KS. Phạm Thị...
Hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống sung Mỹ ăn quả bằng phương pháp giâm cành
Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao chủ trì thực hiện, ThS. Trần Văn...
Malaysia chuyển sang canh tác thông minh để tăng cường an ninh lương thực
Quốc gia này đặt mục tiêu tăng cường sản xuất trong nước bằng cách sử dụng các công nghệ như Internet vạn vật (IoT) và canh tác chính xác, nhằm...
Hơn 70 thiết bị, công nghệ và sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023” tại Quảng Ninh
Trong 2 ngày, 29-30/9, tỉnh Quảng Ninh và Bộ KH&CN lần đầu tiên đồng tổ chức sự kiện “Kết nối cung – cầu công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt...
Ứng dụng miễn phí trong quản lý trang trại nông nghiệp
Ứng dụng hoàn toàn miễn phí Eden Hub giúp người nông dân tối ưu hóa sản xuất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững và minh...
Vi khuẩn biến đổi gene phát hiện ung thư?
Ung thư đang trở thành một trong những căn bệnh gây ảnh hưởng lớn tới dân số thế giới. Các nhà khoa học khắp nơi đang chạy đua để tìm...
Phương pháp mới giúp tái chế pin lithium-ion
Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Trung Quốc đã tìm ra phương pháp tái chế tiên tiến có thể giúp thu hồi các vật liệu có giá trị...
Công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu lâm sàng nhanh chóng, giúp các chuyên gia y...
Lần đầu tiên lỗ sâu đục có thể đi qua được tái tạo trong máy tính lượng tử
Lỗ sâu là một khái niệm thường gặp trong khoa học viễn tưởng, và có khả năng chúng tồn tại trong vũ trụ thực. Nhưng chúng hoạt động như thế...
Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương
Ngày 28/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký quyết định cho phép thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore...
Sáng kiến công nghệ giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng cho ngành điện
Với mong muốn tạo ra một bộ ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ThS. Đào Thanh Oai đã phát triển thành công bộ...
-->
-->