Kinh tế - Xã hội [ Đăng ngày (31/08/2020) ]
Xây dựng Cần Thơ mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 20-7-2020). Phóng viên báo Cần Thơ đã phỏng vấn ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, xung quanh việc triển khai lập quy hoạch TP Cần Thơ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thực Hiện cho biết:

Cần Thơ hướng đến là thành phố xanh, văn minh, hiện đại.

- Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn. Ðây cũng là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ÐBSCL ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, sắp xếp, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian, định hướng không gian đáp ứng các nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

* Trên cơ sở này, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã tham mưu UBND TP Cần Thơ triển khai lập quy hoạch như thế nào, thưa ông?

- Quán triệt nội dung Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị định số 37/2019/NÐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Qua đó, Sở đã tham mưu UBND TP Cần Thơ Ban hành Quyết định số 3068/QÐ-UBND ngày 23-11-2018 và Công văn số 4258/UBND-TH ngày 14-12-2018 về việc thành lập Hội đồng quy hoạch thành phố; Ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 5-9-2019 về việc triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. Ban hành Quyết định số 94/QÐ-HÐQHTPCT ngày 15-10-2019 về việc Quy chế hoạt động của Hội đồng Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức lựa chọn Tư vấn và giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với đơn vị Tư vấn lập và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành của thành phố đối với nhiệm vụ quy hoạch và dự toán quy hoạch. Tổ chức thông qua Hội đồng quy hoạch TP Cần Thơ đối với nhiệm vụ quy hoạch và dự toán quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh của Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ðến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, cơ sở để thành phố triển khai lập quy hoạch. Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt vào cuối năm 2021.

* Ông có thể cho biết cụ thể hơn về Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào các nội dung trọng tâm nào?

- Nội dung Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải thực hiện theo đúng các quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NÐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ. Bao gồm các nội dung chủ yếu như: phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước. Xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển thành phố; xác định phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn thành phố.

Xây dựng và lựa chọn các phương án: phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, các khu vực và khu chức năng, phương án tổ chức lãnh thổ và phân bố dân cư; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng hóa sinh học trên địa bàn thành phố; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn thành phố; phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố...

* Bộ Chính trị nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ mới, trong đó có xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL. Như vậy, Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn liền với chủ trương này như thế nào, thưa ông?

- Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp, thống nhất với mục tiêu, định hướng, nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và tầm nhìn Việt Nam, các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng của cả nước và của vùng; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. Ðánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tác động đến phát triển của thành phố và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch. Ðánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác các địa phương trong cả nước, trước hết là kết nối giữa TP Cần Thơ với các tỉnh trong vùng ÐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhất là kết nối hạ tầng liên vùng, cùng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Xây dựng quan điểm, thiết lập tầm nhìn và xác định mục tiêu, định hướng không gian phát triển mới, các đột phá chiến lược để phát huy hiệu quả vai trò, vị thế, tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riêng biệt, độc đáo của Cần Thơ là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm, động lực phát triển của vùng ÐBSCL. Trong đó, mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL luôn được thành phố quan tâm và tập trung xây dựng.

Mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, an toàn, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL; là trung tâm của vùng ÐBSCL về công nghiệp điện năng, công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ thương mại, du lịch, logistics; nông nghiệp chất lượng cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ÐBSCL, nơi chất lượng cuộc sống của người dân đạt mức cao; hệ thống Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, an toàn, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

*  Xin cảm ơn ông!

Hồng Bảo (Thực hiện)
Theo Báo điện tử Cần Thơ (vtvanh)
In bài viết  
Bookmark
Ý kiến của bạn

Sự kiện  
   

Video
© Copyright 2020 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ
Giấy phép số: 05/ GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Minh Hải - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Ghi rõ nguồn www.trithuckhoahoc.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này
-->